Redakcia

V redakcii ADSUM pracujú seminaristi vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu. Túžia sa podeliť nielen so svojimi talentami, ale majú radosť z toho, že môžu osloviť väčší počet ľudí.

Vážime si každého čitateľa a tešíme sa, ak sa články páčia a ak sa vyskytne chybička, snažíme sa z nej poučiť.

Šéfredaktor
(Frederik Mudrák)

Dohliada na všetko potrebné, organizuje postup práce, pripravuje koncept nového čísla, určuje, ktorý z redaktorov spracuje určitú tému. Táto funkcia je naozaj veľmi zodpovedná, pretože okrem toho, že šéfredaktor musí komunikovať s celou našou redakciou, musí byť v spojení aj s tlačiarňou a musí presne dohliadať na stanovené termíny.

Zástupca šéfredaktora
(Tamás Pammer)

Je najbližším spolupracovníkom šéfredaktora, obyčajne má na starosti hlavne poštu a korešpondenciu (objednávky), pomáha aj s financiami.

Grafik
(Pavol Reisel)

Má najviac práce niekoľko dní pred tlačou čísla. Musí vložiť text článku na stránku, správne ho zalomiť a vytvoriť peknú grafickú kompozíciu z obrázkov a rôznych grafických prvkov. Musí nielen perfektne ovládať software na ktorom sa časopis pripravuje, ale musí mať aj grafické cítenie. Zvyčajne mu pomáha aj pomocný grafik, ktorý pripravuje fotografie.

Redaktor
(Martin Neumann, Dávid Zahradník, Matej Pinkas)

Zodpovedne pripravuje článok na danú tému. Zháňa materiály, fotografie, navštevuje a pripravuje rozhovory pre článok.

Korektor

Keďže články píšu rôzni ľudia, je dôležité, aby nakoniec celý časopis pôsobil jednotným dojmom. Korektor upravuje štylistiku a gramatiku článkov.

Cenzor

Aby časopis nespôsobil nejakú ujmu a aby sa každé tvrdenie zhodovalo s učením Cirkvi, články pred tlačou prezrie cenzor, ktorý upraví prípadné nezrovnalosti, omyly alebo chyby. Je to potrebná služba a jej účelom nie je reštrikcia, či znemožňovanie slobodného prejavu, ale skôr pomoc pred pochybením.

Web správca
(Martin Gira)

Spravuje, tvorí a udržiava v činnosti web časopisu ADSUM.